Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVID NEXIS (STORAGE 120TB) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια υλικών επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου AVID NEXIS (Storage 120TB) και  υπηρεσιών  εγκατάστασης και παραμετροποίησης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30234100-9

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 80.700,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 100.068,00).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Δείτε και κατεβάστε
την διακήρυξη σε pdf
την διακήρυξη σε doc
– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε XML