Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VIDEOWALL CONTROLLER (ΕΡΤ3)

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός συστήματος Videowall Controller για το Studio 1 της ΕΡΤ3, (CPV:32320000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής συνολικά.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον κωδικό αριθμό προϋπολογισμού 12.00.00 της ΕΡΤ-ΑΕ (ΕΡΤ3) του Φορολογικού Έτους 2021.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13/05/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στα γραφεία της ΕΡΤ-ΑΕ στην Θεσσαλονίκη, (Αγγελάκη 2, ισόγειο, γραφ. 0.2)

Κατεβάστε την προκήρυξη (pdf)