Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη σύναψη συμφωνίας -πλαίσιο προμήθειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών διαφόρων τύπων.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας ανέρχεται στο ποσό των Οκτώ Εκατομμυρίων
Ενενήντα Επτά Χιλιάδων Διακοσίων ΕΥΡΩ (€8.097.200) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσό χωρίς ΦΠΑ €6.530.000, ΦΠΑ €1.567.200).

Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/10/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00.

Δείτε και κατεβάστε
τη προκήρυξη σε pdf

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε xml