Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ, ΤΡΙΩΝ ΜΕ 3Μ/Ε & ΜΙΑΣ ΜΕ 4Μ/Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Εξοπλισμού τραπεζών μίξης εικόνας για τα στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ στην Αγ. Παρασκευή. Η προμήθεια αποσκοπεί στην αντικατάσταση των υπαρχουσών τραπεζών, οι οποίες πρέπει να αποσυρθούν λόγω παλαιότητας αλλά και επαναλαμβανόμενων προβλημάτων, τα οποία έχουν εμφανισθεί κατά την διάρκεια ζωντανών εκπομπών. Επίσης ο προς προμήθεια εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος για να υπάρχει ασφαλής μετάδοση της εικόνας των εκπομπών που παράγονται στα στούντιο. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της Προκήρυξης.
Ταξινόμηση κατά CPV: 32321200-1.
Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό του οχτακοσίων έξι χιλιάδων Ευρώ (806.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 650.000,00€ και ΦΠΑ : 156.000,00 €).
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για όλα τα είδη και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
Κατεβάστε την Περίληψη της Διακήρυξης