Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ IP CODEC ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια Συστημάτων ψηφιακής δικτύωσης IP CODEC της Ραδιοφωνίας (CPV 3221000-8), για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.161,00 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.

Η ως άνω συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ του έτους 2021, με δέσμευση προϋπολογισμού υπ’ αρίθμ. ΔΕΣΜ-16-03351.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14/06/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της ΕΡΤ-ΑΕ στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ – αίθουσα συνεδριάσεων – 1ος όροφος)

Κατεβάστε τη διακήρυξη (pdf)