Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων στην Αγ. Παρασκευή & στην Θεσσαλονίκη. Τα νέα συστήματα απεικόνισης, σε συνδυασμό με τις οθόνες μεγάλων διαστάσεων τις οποίες η ΕΡΤ ΑΕ θα προμηθευτεί, προβλέπεται να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες μεμονωμένες οθόνες, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας. Επιπλέον θα προσφέρουν νέες δυνατότητες, όπως η απεικόνιση της στάθμης του ήχου για κάθε εισερχόμενο σήμα, η προβολή ονομάτων των πηγών, οι ενδείξεις για σφάλματα και απώλειες σημάτων, κ.α.. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό του πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες και οχτακόσια Ευρώ (520.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:420.000,00€ και ΦΠΑ : 100.800,00 €).

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του εξοπλισμού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε 365 ημέρες.
H συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτού.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής.
Η ΕΡΤ AE διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να κατακυρώσει μεγαλύτερη ποσότητα εξοπλισμού μέχρι 15% με την προϋπόθεση ότι δε θα ξεπεράσει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού