Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System)ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Traffic System), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εννιακοσίων Ενενήντα ευρώ (990.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.227.600).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη και εννέα μήνες.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/07/2022 και ώρα 15:00 μ.μ

Δείτε και κατεβάστε
– τη προκήρυξη ΕΔΩ σε pdf και ΕΔΩ σε docx

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε xml