Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (BACKEND & FRONTEND) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΟΚΤΩ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια ολοκληρωμένου περιβάλλοντος (Backend & Frontend) κεντρικού διαδικτυακού τόπου – εφαρμογών για οκτώ (8) ραδιοφωνικά προγράμματα με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €60.000,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2021.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/10/21 και ώρα 22:00.

Κατεβάστε την διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης (pdf)