Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ FM, ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ FM, UHF ΚΑΙ ADAPTORS ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια Κεραιών εκπομπής FM Τύπου YAGI , Κατανεμητών Ισχύος FM-DAB+-UHF και ADAPTORS Συνδετήρων RF.

Οι κεραίες FM τύπου YAGI και οι κατανεμητές FM θα χρησιμοποιηθούν για την εκπομπή ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος σε εγκαταστάσεις πομπών FM,VHF και UHF της ΕΡΤ οι οποίες βρίσκονται σε διάφορες παραθαλάσσιες ή ορεινές περιοχές και σε υψόμετρα έως 2200 m. και υπόκεινται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι κατανεμητές UHF θα χρησιμοποιηθούν στις νέες εγκαταστάσεις επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης DVB-T. Οι αντάπτορες που ζητούνται αποτελούν παρελκόμενα των εγκαταστάσεων των συστημάτων ακτινοβολίας.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα μία χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (131.900,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων πενήντα έξι € (163.556,00).

Υποβάλλονται προσφορές για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω Τμήματα και για το σύνολο της ποσότητας κάθε Τμήματος.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ο χρόνος μέχρι και την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων των υλικών.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής για κάθε Τμήμα.

Δείτε και κατεβάστε την προκήρυξη σε pdf

Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/09/2023 και ώρα 15:00.

Δείτε και κατεβάστε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών