Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια έως τριάντα (30) συστημάτων κάμερας υψηλής ευκρίνειας 3G [HD-1080p] (κεφαλή, σταθμός βάσης, προσαρμογέας καλωδίου, καλώδιο 80Μ, εικονοσκόπιο, ακουστικά, χειριστήριο ελέγχου και λοιπά παρελκόμενα) για τις ανάγκες των στούντιο της αναθέτουσας αρχής καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού της.

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή.

Κατεβάστε τη διακήρυξη σε μορφή pdf.