Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε (ΕΡΤ και ΕΡΤ3).

Επιπρόσθετα, θα παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης για τους Τεχνικούς της  ΕΡΤ και της ΕΡΤ3 σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (1.215.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 980.000,00 ΦΠΑ : 235.200,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  κατά μέγιστο σε 90 ημέρες.

Η σύμβαση  θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη
Κατεβάστε το ΚΗΜΔΗΣ
Κατεβάστε τη Ψηφιακή Υπογραφή
Κατεβάστε το XML