Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (COVID-19)

Η ΕΡΤ ΑΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή οικονομικοτεχνικής προσφοράς, με αντικείμενο την προμήθεια COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) και την παροχή υπηρεσιών διενέργειας αυτών στις εγκαταστάσεις της Ε.Ρ.Τ. ΑΕ.

Προμήθεια: 9.375 τεμάχια Covid-19 Antigen Rapid Test με παροχή υπηρεσιών διενέργειας των τεστ
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 150.000€, με τιμή μονάδας 16€ συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας αυτών των test (10€ /test + 6 € η διενέργεια του test).
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η ΕΡΤ ΑΕ δύναται να κατακυρώσει μεγαλύτερη της προαναφερθείσας ποσότητα και μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΕΡΤ Α.Ε (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432, Ισόγειο, γραφείο Ρ 009 Αγία Παρασκευή ΤΚ 15342) το αργότερο μέχρι τις 25/02/21 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ.

Κατεβάστε την πρόσκληση