Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE & SOFTWARE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΑΖ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΡΤ3

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια Hardware & Software για την αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος Μοντάζ Ειδήσεων ΕΡΤ3 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.990,00€ πλέον αναλογούντος
ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον κωδικό αριθμό προϋπολογισμού 12.00.00 της ΕΡΤ-ΑΕ (ΕΡΤ3) του Φορολογικού Έτους 2021.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04/03/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στα γραφεία της ΕΡΤ-ΑΕ στην Θεσσαλονίκη, (Αγγελάκη 2, ισόγειο, γραφ. 0.2).

Κατεβάστε τη διακήρυξη (pdf)