Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια γεννητριών χαρακτήρων-μονάδων παραγωγής γραφικών HD για τα στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ στην Αγ. Παρασκευή. Η προμήθεια αποσκοπεί στη μετατροπή των εγκαταστάσεων παραγωγής της ΕΡΤ ΑΕ από συμβατική σε υψηλή ευκρίνεια και στην αντικατάσταση μηχανημάτων που αρχίζουν να απαξιώνονται.

Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (502.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 405.000,00€ και ΦΠΑ : 97.200,00 €).
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για όλα τα είδη και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε 240 ημέρες.
H συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτού.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού