Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ STUDIOS ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας Led και Παντογράφων για την κάλυψη των αναγκών των studios της ΕΡΤ A.E με σύμβαση συμφωνία – πλαίσιο για τρία (3) έτη με τον προϋπολογισμό του έργου να διαμορφώνεται στο ποσό των 990.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το σύνολο της προμήθειας.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31527000-6 15.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/06/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μμ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Δείτε και κατεβάστε
– τη προκήρυξη ΕΔΩ σε pdf και ΕΔΩ σε doc

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε XML