Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (OB VAN 1 & OB VAN 3)

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΥΟ (2) ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (OB VAN 1 & OB VAN 3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 350.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 434.000,00€).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/09/2022 και ώρα 15:00 μ.μ

Δείτε και κατεβάστε
– τη προκήρυξη ΕΔΩ σε pdf και ΕΔΩ σε doc

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε xml