Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξειδικευμένων φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών, με συνεχή παρουσία του προσωπικού του Αναδόχου στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία
Παρασκευή Αττικής.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79211000-6
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €148.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €120.000,00 – ΦΠΑ : € 28.800,00).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Κατεβάστε τη διακήρυξη.
Κατεβάστε τη περίληψη της διακήρυξης.