Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 8ΚΑΜΕΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ,ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) 8 κάμερου οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων, παραγωγής εικόνας Υψηλής Ευκρίνειας (HD – OBVAN), για την τηλ εοπτική κάλυψη Αθλητικών, Πολιτιστικών, Πολιτικών και άλλων σημαντικών γεγονότων.
Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 77698

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (980.000 Ευρώ) πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού