Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ Η/Ζ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 575KVA

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια & θέση σε λειτουργία δύο (2) νέων όμοιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ).

Η απεγκατάσταση των ήδη υπαρχόντων Η/Ζ, καθώς και η εγκατάσταση των υπό προμήθεια Η/Ζ, αποτελούν αντικείμενο άλλης διαγωνιστικής διαδικασίας.

Πριν την ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς από τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο είναι η υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η προσέλευσή του στον χώρο εγκατάστασης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, για αυτοψία του χώρου. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα λάβει βεβαίωση επίσκεψης υπογεγραμμένη από τον Δ/ντη ΔΟΗ/ΜΕ, την οποία πρέπει να επισυνάψει στον ηλεκτρονικό φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής και να προσκομίσει στην ΕΡΤ ΑΕ στον φυσικό φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που προβλέπεται η φυσική προσκόμισή τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας για την επίσκεψη 210-6095969.

Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (142.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:115.000,00€ και ΦΠΑ : 27.600,00 €).

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του εξοπλισμού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε 365 ημέρες.
H συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτού.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής.

 

Κατεβάστε το διαγωνισμό.
Κατεβάστε την Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης / ΤΕΥΔ.
Κατεβάστε το xml.