Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΕΩΣ 15%

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια διακοσίων τριάντα (230) υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας με επιδότηση συσκευών για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους δεσμευτικά για τον ανάδοχο με μονομερή απόφαση της Ε.Ρ.Τ Α.Ε, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή και με δυνατότητα επαύξησης έως 15%.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά έτος, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επαύξησης των υπηρεσιακών συνδέσεων έως 15%, ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Συνολικά για τα δύο (2) έτη, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Κατεβάστε τη διακήρυξη σε μορφή pdf.
Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης σε μορφή pdf.