Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ IN-EAR MONITOR

Η ΕΡΤ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια ασύρματων μικροφώνων πέτου με τα παρελκόμενά τους, ασύρματων μικροφώνων χειρός με τα παρελκόμενά τους και ασύρματων ακουστικών παρακολούθησης με τα παρελκόμενά τους.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των Εξακοσίων Είκοσι Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€620.000) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσό χωρίς ΦΠΑ €500.000, ΦΠΑ €120.000)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Δείτε και κατεβάστε
τη προκήρυξη σε pdf

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε xml