Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ασφαλιστικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών, με συνεχή παρουσία του προσωπικού του Αναδόχου στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €123.801,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €99.840,00 – ΦΠΑ : € 23.961,60). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για το σύνολο του έργου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΡΙΤΗ, 16.03.2021 και ώρα 20:00 μμ.

Κατεβάστε την διακήρυξη