Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών υγιεινής χρήσης, για τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε. στην Αττική για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής ανά τμήμα αναλώσιμων ειδών υγιεινής χρήσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 93.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για δύο έτη (46.500,00€/έτος ως εξής: 15.000,00€/έτος για χαρτί υγείας και 31.500,00€/έτος για χειροπετσέτες).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33760000-5 & 33763000-6.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06.04.2023 και ώρα 15:00.

Δείτε και κατεβάστε
– τη προκήρυξη ΕΔΩ σε pdf και ΕΔΩ σε docx

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε xml