Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων & ανταλλακτικών για τα εκτυπωτικά συστήματα & τα κεντρικά πολυμηχανήματα της Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών του έτους 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.972,20 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 74.365,52 €).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30125000-1, 30125100-2, 30192113-6 &  30192800-9.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 15:00.

Δείτε και κατεβάστε
– τη προκήρυξη ΕΔΩ σε pdf και ΕΔΩ σε docx

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε xml