Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΝΕΦΟ OFFICE 365 ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αδειών χρήσης της υπάρχουσας πλατφόρμας ενοποιημένης επικοινωνίας στο διαδικτυακό σύννεφο Office 365 και πιο συγκεκριμένα: 800 άδειες Office 365 F3, 1450 Office 365 E1, 280 Office 365 Business Essentials, 10 Office 365 Exchange Online P2, 30 Office 365 E3, 25 Power BI PRO, 2040 Office 365 Defender Plan1 και 500 EMS (ENTERPRISE MOBILITY SUITE) Plan3, με δικαίωμα προσαύξησης κατά την κατακύρωση κατά ποσοστό έως 15% για δύο έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την προσφερόμενη τιμή.

Η συνολική διετής προϋπολογισθείσα δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επαύξησης ποσοτήτων έως 15%, ανέρχεται στο ποσό των 563.995,20€ πλέον ΦΠΑ και επιμερίζεται στα έτη 2022 έως 2024 ως εξής:
– Για το έτος 2022, 143.134,60€ πλέον ΦΠΑ.
– Για το έτος 2023, 281.997,60€ πλέον ΦΠΑ.
– Για το έτος 2024, 138.863,00€ πλέον ΦΠΑ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 64216000-3.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/02/2022 και ώρα 12.00 μ.μ.

Κατεβάστε την διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης (pdf)