Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 26 ΔΕΚΤΩΝ – ΑΠΟΚΩΔΙΚΕΥΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια 26 δεκτών – αποκωδικευτών δορυφορικών σημάτων (Integrated Receivers Decoders). Οι δέκτες θα λαμβάνουν σήματα διαμορφωμένα κατά DVB-S2, κρυπτοθετημένα κατά BISS, και θα παραδίδουν αποκρυπτοθετημένο το πλήρες ρεύμα μεταφοράς (transport stream) στις εξόδους ASI και IP που διαθέτουν. Οι δέκτες θα χρησιμοποιηθούν για την διανομή του σήματος της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης της ΕΡΤ Α.Ε.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε €59.997,60 € πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την συνολική ζητούμενη ποσότητα των δορυφορικών δεκτών.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δείγματα του προσφερόμενου εξοπλισμού, επί ποινή αποκλεισμού. Τα δείγματα πρέπει να είναι πανομοιότυπα σε υλικό και λογισμικό (hardware, software licenses) με τα προσφερόμενα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16/7/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της ΕΡΤ-ΑΕ στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ  – αίθουσα συνεδριάσεων – 1ος όροφος).

Κατεβάστε την προκήρυξη.
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ.