Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια δύο (2) λογισμικών  τεχνικού ελέγχου ψηφιακών αρχείων (Enterprise-class Automated File-based QC), για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (ΕΡΤ3).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκαοχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 118.400,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 146.816,00).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/08/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Δείτε και κατεβάστε
– τη προκήρυξη ΕΔΩ σε pdf και ΕΔΩ σε doc

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε xml