Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΙΞΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια μιας κονσόλας μίξης εικόνας με δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εισόδων βίντεο SD-HD-SDI,εισόδων εισαγωγής αρχείων και εγγραφής καναλιών (θα Περιλαμβάνεται controller για τη ρύθμιση της στάθμης του ήχου των βίντεο) , για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000 € πλέον ΦΠΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.

Η ως άνω συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ του έτους 2019, με δέσμευση προϋπολογισμού υπ’ αρίθμ. ΔΕΣΜ-16-02209.

Κατεβάστε τη προκήρυξη σε μορφή pdf