Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΝΕΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια & θέση σε λειτουργία δύο (2) νέων όμοιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), ανοιχτού τύπου, με ενδεικτική εφεδρική ισχύ 630kVΑ/ συνεχή ισχύ 575kVΑ και με απόκλιση ±3% της προαναφερθείσας ισχύος, με πίνακα αυτοματισμού και δυνατότητα παραλληλισμού στο Ραδιομέγαρο (Ρ/Μ) της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή.

Η απεγκατάσταση των ήδη υπαρχόντων Η/Ζ, καθώς και η εγκατάσταση των υπό προμήθεια Η/Ζ, αποτελούν αντικείμενου άλλης διαγωνιστικής διαδικασίας. Πριν την ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς από τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο είναι η υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η προσέλευση του στον χώρο εγκατάστασης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, για αυτοψία του χώρου.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα λάβει βεβαίωση επίσκεψης υπογεγραμμένη από τον Δ/ντη ΔΟΗΜΕ, την οποία πρέπει να επισυνάψει στον ηλεκτρονικό φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής και να προσκομίσει στην ΕΡΤ ΑΕ στον φυσικό φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που προβλέπεται η φυσική προσκόμισή τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας για την επίσκεψη 210-6095969.

Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό του εκατό είκοσι τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (124.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:100.000,00€ και ΦΠΑ : 24.000,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσα από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Κατεβάστε το Περίληψη Διακήρυξης
Κατεβάστε την Διακήρυξη
Κατεβάστε το xml.