Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης για τη παραγωγή τριάντα (30) τευχών του Περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση» της ΕΡΤ Α.Ε, (CPV 79822000-2), σε χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €60.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2019.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών Εκτύπωσης Τριάντα (30) Τευχών του Περιοδικού Ραδιοτηλεόραση.

ΤΕΥΔ-Υπηρεσίες Εκτύπωσης Τριάντα (30) Τευχών του Περιοδικού Ραδιοτηλεόραση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -Υπηρεσίες Εκτύπωσης Τριάντα (30) Τευχών του Περιοδικού Ραδιοτηλεόραση.