Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων της ΕΡΤ Α.Ε.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (558.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 450.000,00 ΦΠΑ : 108.000,00€).

Κατεβάστε τη Διακήρυξη.
Κατεβάστε τη Διακήρυξη με ΚΗΜΔΗΣ σε μορφή pdf.