Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω  των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.555.400,45€ πλέον ΦΠΑ για τρία έτη.
Η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης ανά έτος ανέρχεται στο ποσό των €518.466,82 μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (€642.898,86 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία για τρία (3) έτη ανέρχεται στο ποσό των €1.555.400,45 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : €1.928.696,55).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη, από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 04/09/2024 και ώρα 15:00μ.μ.

Δείτε και κατεβάστε
τη προκήρυξη σε pdf
την περίληψη της προκήρυξης σε pdf