Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση από την ΕΡΤ ΑΕ στον/στους αναδόχους και η ανάληψη από αυτόν  της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΡΤ, με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ.

Η παρούσα σύμβαση  υποδιαιρείται στα ακόλουθα τρία (3) Τμήματα/Είδη Υπηρεσιών :

ΕΙΔΟΣ Α΄. (CPV: 71356300-1) Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών  Συστημάτων/ Help desk σε 24ωρη βάση
ΕΙΔΟΣ Β’. (CPV: 50332000-1) Υπηρεσίες Συντήρησης υποδομής  Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων.
ΕΙΔΟΣ Γ’ (CPV: 72212610-8) Υπηρεσίες Ανάπτυξης λογισμικού βάσεων Δεδομένων .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 618.782,00

ΕΙΔΟΣ  Α΄ 358.230,00 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)
ΕΙΔΟΣ  Β΄ 130.276,00 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)
ΕΙΔΟΣ  Γ’ 130.276,00 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΌΣ (1) ΕΤΟΥΣ: 928.173,00 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)€

Περίληψη διακήρυξης (pdf)
ΚΗΜΔΗΣ διακήρυξης (pdf)
Παράρτημα Β (doc)