Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διεθνή, ανοικτό, δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δεκαεπτά (17) οχημάτων διαφόρων κατηγοριών για τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Προϋπολογισμός: €382.368,00 πλέον ΦΠΑ € 91.768,32.
Διάρκεια Έργου: Δύο (2) έτη.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Δείτε τη διακήρυξη
Δείτε την περίληψη της διακήρυξης