Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών διαφημιστικής εκστρατείας και παραγωγής διαφημιστικών ταινιών με σκοπό την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών και της προβολής του περιεχομένου και των δράσεων της ΕΡΤ Α.Ε.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης (pdf)
Κατεβάστε το ΚΗΜΔΗΣ (pdf)