Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System)ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ ΑΕ αποφασίζει την τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 9566/10.06.2022 διακήρυξης  του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System)ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. ως προς τον χρόνο κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών ως εξής:

Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό Α/Α 163120 ορίζεται η 22/08/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Επίσης ως επακόλουθο της ανωτέρω παράτασης, η ημερομηνία κατάθεσης των φυσικών φακέλων είναι η 23/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στις 23/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Δείτε την απόφαση της παράτασης

Δείτε τον διαγωνισμό