Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System)ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ ΑΕ αποφασίζει την τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 11343/12.07.2022 απόφασης, του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ της ΕΡΤ Α.Ε,περί παράτασης της ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών του διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System) ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό Α/Α 163120 ως εξής:

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό Α/Α 163120 έως τις 05/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Επίσης ως επακόλουθο της ανωτέρω παράτασης, η ημερομηνία κατάθεσης των φυσικών φακέλων είναι η 06/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στις 06/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Δείτε την απόφαση της παράτασης

Δείτε τον διαγωνισμό