Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών Καταγραφής, Ανάλυσης και Μοντελοποίησης, των διαδικασιών της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξει του Ν. 4412/2016.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 )

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη με Α/Α 140351.

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών :18-01-2022 και ώρα 14:00μμ
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 19-01-2022 και ώρα 14:30μμ

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης (pdf)
Κατεβάστε την διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε την οικονομική προσφορά (doc)