Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά την τιμή.  Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για δύο έτη συμπεριλαμβανομένου του διακιώματος προαίρεσης ενός (1) έτους: 1.542.203,46 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και 1.912.332,29 (συμπ. Φ.Π.Α.)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 20/12/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Κατεβάστε την διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης (pdf)