Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια η προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης με χρήση κάρτας για τα υπηρεσιακά οχήματα της ΕΡΤ, για τρία (3) έτη. Ταξινόμηση κατά CPV: 09132100-4 & 09134200-9. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν πενήντα μία χιλιάδες Ευρώ (151.000,00 € ) πλέον ΦΠΑ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/03/2021 και ώρα 15:00μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 12/02/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00μ.μ.

Δείτε και κατεβάστε
– τη προκήρυξη ΕΔΩ σε pdf

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε xml