Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΥΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων τύπων λυχνιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης: 156.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Κατεβάστε τη προκήρυξη σε μορφή pdf