Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ, ΕΚΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 5 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αντικατάσταση τεσσάρων ανελκυστήρων (2 τεμ.DUPLEX  RADIO & 2 τεμ. DUPLEX TV) με νέους καινούργιους αμεταχείριστους, εκτοποθέτηση τριών ανελκυστήρων triplex radio και αντικατάστασή τους με έναν νέο, καινούργιο αμεταχείριστο και συντήρηση πέντε ανελκυστήρων για 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους (ταξινόμηση κατά CPV: 42416100-6 και 50750000-7).
Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα Ευρώ(320.540€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 258.500€ και ΦΠΑ : 62.040€).
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής για κάθε είδος χωριστά.

Κατεβάστε το διαγωνισμό