Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΤ3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης, υποτιτλισμού, μεταγλώττισης (ένας αφηγητής), προσαρμογής και προσθήκης αντίστοιχων ανοικτών υπότιτλων κλπ εργασιών ξενόγλωσσου τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ-ΑΕ (ΕΡΤ3), (CPV: 79530000-8) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει του χαμηλότερου συνολικού αθροίσματος των μεσοσταθμικών προσφερόμενων τιμών ανά λεπτό και λοιπών εργασιών.

Ο υποψήφιος με το ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ θα είναι και ο ανάδοχος του έργου, εφόσον καλύπτει και τα υπόλοιπα κριτήρια που απαιτούνται.Η χρέωση που θα γίνεται, θα είναι αντίστοιχη του πίνακα προσφορών που θα έχει κάνει ο μειοδότης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον κωδικό αριθμό προϋπολογισμού 61.98.12 της ΕΡΤ-ΑΕ (ΕΡΤ3) του Φορολογικού Έτους 2020,

Κατεβάστε τη Διακήρυξη.