Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΤ ΛΑΡΙΣΑΣ»

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 195440) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ», με προϋπολογισμό 72.253,26 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα 58.268,76 ευρώ + 13.984,50 ευρώ Φ.Π.Α.).  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΕΕΕΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΑΝΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ.pdf

ΤΕΥΧΟΣ ΣΑΥ_.pdf

ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ_.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ&ΑΔΑ.pdf