Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ( ΕΡΤ ΑΕ)  

Επαναπροκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια  της ΕΡΤ στην Αττική,  για δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  σύμφωνα με τις διατάξει του Ν. 4412/2016.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.271.147,52 ευρώ  πλέον ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής  προσφορών : 08-06-2022 στις 14:00 μμ  ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 09-06-2022 στις 14:00 μμ  ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Κατεβάστε την διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης (pdf)