Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (OB VAN) ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (UHD), ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων (OB VAN) για παραγωγή εικόνας υπερυψηλής ευκρίνειας (UHD), με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής προϋπολογισθείσας δαπάνης εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (980.000,00€) πλέον ΦΠΑ.
Ταξινόμηση κατά CPV: 32211000-5.

Κατεβάστε τα αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή τύπου zip ΕΔΩ