Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων της ΕΡΤ Α.Ε. με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο την τιμή.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00€) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη σε μορφή pdf
Κατεβάστε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε Pdf και σε xml