Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΠΔ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει  ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό  μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ.Η.ΔΗ.Σ)  για την επιλογή αναδόχου εκπόνηση της μελέτης  «Εκπόνηση Μελέτης για την τεκμηρίωση της δυνατότητας υπαγωγής σε ΠΠΔ των κατασκευών κεραιών ξηράς για την επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή τηλεόρασης», με προεκτιμώμενη αμοιβή 26.887,58  ευρώ μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο Α/Α Συστήματος είναι 185981. 

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 25/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 31/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Διακήρυξη σε pdf
Περίληψη της διακήρυξης σε pdf
Φάκελος δημόσιας σύμβασης σε pdf
Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων σε pdf
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε pdf
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε xml