Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PEDESTAL ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ENG ΚΑΙ OBVAN ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο προμήθιεας συστημάτων PEDESTAL για τα στούντιο της ΕΡΤ και συστημάτων τριπόδων για τα ENG και OBVAN στα πλαίσια αναβάθμισης και συμπλήρωσης του υπάρχοντος εξοπλισμού της ΕΡΤ Α.Ε. με σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των Επτακοσίων Πέντε Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Ευρώ (€ 705.750,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 875.130,00 και ΦΠΑ: €169.380,00).

Τα προς προμήθεια αγαθά κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32351000-8.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/06/2022 και ώρα 15:00 μ.μ

Δείτε και κατεβάστε
– τη προκήρυξη ΕΔΩ σε pdf και ΕΔΩ σε docx

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε xml