Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ IP CODEC ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Στην προκήρυξη με αριθμό  πρωτ. 7806/28-05-2021  συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια συστημάτων ψηφιακής δικτύωσης ip codec της ραδιοφωνίας (ΑΔΑ:ΩΔΥΦ465Θ1Ε-ΟΡ7),  (CPV 3221000-8),  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.161,00 € πλέον Φ.Π.Α  συμπληρώνουμε τις ποσότητες των υλικών ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

QLITE – QUANTUM LITE handheld codec 

QTUM-LITE-BAG – BAG FOR QUANTUM LITE 

PD-QTUM-SIP-DIV – SIP licences for Quantum Lite (with G722 and MPEG Layer II) 

QTUM-XL-ALL – QUANTUM XL IP + All audio compression modes 

QTUM-XL-V-BAG – BAG for QUANTUM XL and V-QUANTUM 

QTUM-4Gx1-INT – Internal 4G/3G communication module for
Quantum (1 x internal SIM card slot + modem+ antenna) 

QTUM-WIFI – WIFI license and module  

QTUM-SIP-DIV – SIP license, including G722 and MPEG Layer II 

QTUM-ST-DISP – Detachable Touch Panel 

QTUM-PBL-BAT – BATTERY for QUANTUM XL, W and V-QUANTUM 

QTUM-ST-ALL – QUANTUM STUDIO IP ALL audio modes* (XLR connectors) 

QTUM-ST-AC-PSU – Redundant AC Power Supply 

QTUM-DIV-2×2 – BRAVE DIVERSITY 2×2 license (STL application) 

QTUM-LITE-PSU, spare AC/DC PSU for handheld Lite 

QTUM-PBL-PSU, spare AC/DC PSU for QTUM W or XL 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό  πρωτ. 7806/28-05-2021  προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια συστημάτων ψηφιακής δικτύωσης ip codec της ραδιοφωνίας(ΑΔΑ:ΩΔΥΦ465Θ1Ε-ΟΡ7), ΑΔΑΜ:21PROC008680109

Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε pdf